0902703986

Khung lọc tinh AAF

Khung lọc tinh dạng khung Duracel hình chữ nhật hoặc Varicel

Dùng để lọc sạch khí giai đoạn sau lọc thô, hiệu quả lọc cao. Khung lọc tinh dạng chữ V Varicel để tăng diện tích bề mặt lọc. Khung Duracel hình chữ nhật được sử dụng phồ biến